Conflicterende situatie

"Brainport" volmachtbedrijf staat voor een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van gevolmachtigde agent. Richting volmachtgevende verzekeraars, ten opzichte van bemiddelaars en naar u als klant. Ondanks die zorgvuldigheid kan "Brainport" in een zogenaamde 'conflicterende situatie' terecht komen. Zij heeft voor zo'n geval ontstaat, al maatregelen genomen.
  1. De activiteiten van "Brainport" als gevolmachtigde agent en de Jongh verzekeringen als bemiddelaar zijn in verschillende vennootschappen ondergebracht.
  2. Er is een scheiding en onderscheid in verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en werkzaamheden tussen enerzijds "Brainport" als gevolmachtigde agent en anderzijds haar bemiddelaars.
  3. Mogelijke conflicterende situaties zijn door "Brainport" op papier gezet.
  4. Er is beleid vastgelegd hoe "Brainport" zal handelen in geval van een 'conflicterende situatie'.
  5. "Brainport" voldoet aan wettelijke verplichtingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist.
  6. "Brainport" heeft een beroepsaansprakelijksheidsverzekering afgesloten met een limiet van € 2.500.000 per aanspraak.
  7. Een accountant controleert jaarlijks de financiële geldstromen van "Brainport" als gevolmachtigde agent, en geeft een 'goedkeurende verklaring' af.
  8. "Brainport" toetst de door haar geleverde kwaliteit jaarlijks door middel van een 'self assesment', en stelt de bevindingen in de vorm van een rapportage aan volmachtgevers ter beschikking.
  9. "Brainport" is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Privacybeleid