Doelgroepomschrijving gangbare verzekeringen voor bedrijven & instellingen

Benaming verzekeringsproductDoelgroepomschrijving
Aansprakelijkheid De verzekering is geschikt als de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan een derde (letsel- of zaakbeschadiging) verzekerd moet worden. De aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die de werknemer treft, maakt standaard deel uit van de dekking. Dat geldt ook voor het onderdeel productenaansprakelijkheid.
Bedrijfsgebouw De verzekering is geschikt voor schade aan uw bedrijfsgebouw, mits gelegen in Nederland. De marktconforme dekkingsvorm betreft die van Uitgebreide gevaren, een limitatieve opsomming van verzekerde gebeurtenissen. Ruitbreuk is standaard niet verzekerd.
Bedrijfsschade De verzekerings is geschikt voor commerciële bedrijven, die na een materiële schade winstderving lijden omdat de omzet verminderd is. Voor non-profit instellingen is de verzekering niet geschikt.
Beroepsaansprakelijkheid De verzekering is geschikt voor dienstverleners, die vanuit hun dienstverlening financieel nadeel (de zogenaamde vermogensschade) aan een derde kunnen toebrengen. De dekking die de Aansprakelijkheidsverzekering biedt, maakt geen deel uit van de verzekeringsdekking.
Bestelauto De verzekering is geschikt als schade aan de bestelauto die zakelijk wordt ingezet, verzekerd moet worden. De ouderdom van de auto bepaalt tot wanneer een all risks verzekering mogelijk is. Voor schade die met de bestelauto aan een derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplicht WA verzekering. Een inzittendenverzekering is gangbaar.
Elektronica De verzekering is geschikt als een bedrijf of instelling waardevolle elektronica niet voor Uitgebreide gevaren went te verzekeren. Maar tegen alle van buiten aankomende onheilen, doorgaans inclusief dekking voor schade als gevolg van eigen gebrek.
Extra kosten De verzekering is geschikt voor bedrijven & instellingen die na een materiële schade slecht beperkt winstderving lijden, maar snel door extra uitgaven te doen, de bedrijfsactiviteiten al dan niet elders kunnen hervatten.
Goederentransport De verzekering is geschikt als het bedrijf of insteling zelf goederen vervoerd, en niet laat vervoeren (de zogenaamde eigen vervoerverzekering). De verzekering is geschikt als het bedrijf inkomende en/of uitgaande goederentransporten heeft, waarbij het vervoer door derden worden uitgevoerd (de zogenaamde doorlopende goederentransportverzekering). De standaard dekking van beide verzekeringsvorm is alle van buiten aankomende onheilen.
Huurdersbelangen De verzekering is geschikt als een huurder van een bedrijfsgebouw (of een deel daarvan) voor eigen rekening en risico veranderingen en verbeteringen aan de gehuurde ruimte realiseert. De marktconforme dekkingsvorm betreft die van Uitgebreide gevaren, een limitatieve opsomming van verzekerde gebeurtenissen.
Inventaris & goederen De verzekering is geschikt voor schade aan uw bedrijfsuitrusting/inventaris en voorraad goederen, grond-&hulpstoffen die op het bedrijfsadres aanwezig. De marktconforme dekkingsvorm betreft die van Uitgebreide gevaren, een limitatieve opsomming van verzekerde gebeurtenissen.
Milieuschade De verzekering is geschikt voor bedrijven die het risico lopen op een geleidelijke milieuverontreining op de eigen bedrijfslocatie, belendende bedrijfslocaties of een werklocatie.
Ongevallen De verzekering is geschikt als een werkgever haar werknemers wil verzekeren voor de financiële gevolgen van een ongeval, tijdens werktijd en/of na werktijd. Een marktconforme dekking is 1x de loonsom bij overlijden en 2x de loonsom bij blijvende invaliditeit, in beide gevallen ná een ongeval.
Personenauto De verzekering is geschikt als schade aan de personenauto verzekerd moet worden. De ouderdom van de auto bepaalt tot wanneer een all risks verzekering mogelijk is. Voor schade die met de personenauto aan derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplichte WA verzekering. Een inzittendenverzekering is gangbaar.
Rechtsbijstand De verzekering is geschikt als juridische hulp bij een conflict is gewenst. De rechtshulp wordt verleend door een jurist of advocaat van de rechtsbijstandverzekeraar. In sommige gevallen bestaat volgens de verzekeringsovereenkomst het recht om zelf een advocaat in te schakelen. Maar raadpleeg te allen tijde van te voren de verzekeraar.
Verzuim De verzekering is geschikt voor werkgevers die gedurende 104 weken de loondoorbetalingsverplichting willen verzekeren als een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is om te werken. Het hebben van een arbodienstverleningsovereenkomst is een gangbare eis van een verzuimverzekeraar.
Vrachtwagen De verzekering is geschikt als schade aan de vrachtauto verzekerd moet worden. De ouderdom van de auto bepaalt tot wanneer een all risks verzekering mogelijk is. Voor schade die met met de vrachtauto aan derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplichte WA verzekering. Een inzittendenverzekering is gangbaar.
Werk-en landmaterieel De verzekering is geschikt als schade aan het werk- of landmaterieel verzekerd moet worden. De standaard dekking is tegen alle buiten aankomende onheilen, inclusief dekking voor schade als gevolg van eigen gebrek, tot ca. 5 jaar na 1e toelating. Voor deze categorie ongekentekende objecten is een WA verzekering wettelijk verplicht.
Wegas De verzekering is geschikt voor werkgevers die een of meerdere werknemers zakelijk aan het verkeer laat deelnemen, in brede zin van het woord (als automobilist, passagier, fietser, voetganger of anderszins als verkeersdeelnemer). De dekking is vrijwel altijd gebaseerd op de wetsartikelen 7:658 BW en 7:611 BW.
De opsomming van gangbare verzekeringen voor bedrijven & instellingen is niet volledig, maar limitatief. Laat u door uw bemiddelaar in verzekeringen adviseren welke verzekeringsvormen passen bij het risicoprofiel van uw bedrijf of instelling.
Privacybeleid