Algemeen

"Brainport" volmachtbedijf bv is sinds medio oktober 2019 een aangesloten onderneming van Centraal Volmachtbedrijf bv, die een vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12044556.

Bij de Kamer van Koophandel is "Brainport" ingeschreven onder nummer 54942454. "Brainport" is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van gevolmachtigde Assurantiebedrijven. Daarmee onderschrijft zij de normen en regels van de NVGA, ter zekerstelling van de taken en werkzaamheden als gevolmachtigde agent. "Brainport" is als aangesloten onderneming van Centraal Volmachtbedrijf aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en geregistreerd onder nummer 300.016513.

Door "Brainport" is voldaan aan de meldingsverplichting volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw (persoons)gegevens worden uitsluitend voor verzekeringstechnische doeleinden gebruikt. Gegevens die een éénmalig noodzakelijk zijn in het kader van het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst worden door "Brainport" vernietigd.

"Brainport" is met de Jongh verzekeringen bv verbonden. Zij werkt niet samen met andere bemiddelaars in verzekeringen.

"Brainport" is niet door aandelenbelangen of andere financiële arrangementen verbonden met een verzekeraar. De bedrijfsvoering wordt door haar zelf bepaald.

Integere bedrijfsvoering
de Jongh en "Brainport" volgen in de bedrijfsvoering de kernwaarden van een eerlijke, open en ethische manier van zaken doen. Met klanten, verzekeraars en volmachtgevers. In het belang van die partijen.

De gedragscode die onderdeel is van de Dienstenwijzer van de Jongh moet er voor zorgen dat de medewerkers van beide bedrijven zich bewust zijn van een integere bedrijfsvoering en de inhoud van de code onderschrijven.

Beïnvloeding van zaken doen*) waarbij omkoping of corruptie een rol zouden kunnen spelen, wordt zonder meer afgewezen. Als zou blijken dat werknemers van één van de bedrijven zaken proberen te doen door beïnvloeding, worden individuele maatregelen en eventuele sancties genomen.

Het bovenstaande functioneert in combinatie met het beleid inzake het afwijzen van geschenken en het niet accepteren van andere aanbiedingen van gastvrijheid van derden, gericht op het beïnvloeden van zaken doen. Controle op en uitvoering van een integere bedrijfsvoering ligt bij de Directie van de beide vennootschappen.

*) Definitie van beïnvloeding van zaken doen
Een financieel of ander voordeel aan een andere persoon aanbieden, beloven of geven met de bedoeling om (1) die andere persoon ertoe te brengen om een relevante rol of activiteit op een ongepaste manier uit te voeren of (2) die andere persoon te belonen om zo’n rol of activiteit uit te voeren.
Privacybeleid