Klachtenprocedure

Definitie klacht

Een klacht is iedere formele uiting van ontevredenheid over het handelen van “Brainport” volmachtbedrijf, één van haar medewerkers of van een derde die in haar opdracht diensten heeft verricht.
Een klacht over het handelen van de Jongh verzekeringen is geen onderdeel van deze procedure.

Schriftelijk

Klachten zijn er in een grote verscheidenheid. Een klacht ontstaat meestal omdat de klager teleurgesteld is in zijn verwachting. En dit dan uit in ontevredenheid. Vaak worden klachten onmiddellijk opgelost.
Deze klachtenprocedure is gericht op klachten die schriftelijk (per e-mailbericht of brief) zijn ingediend. De brief moet zijn gericht aan de klachtencoördinator van “Brainport”: Jan de Jongh jan@brainportvolmachtbedrijf.nl.
Ten overvloede wordt vermeld dat een klacht niet wordt behandeld door de medewerker(s), die betrokken is (zijn) bij de betreffende klacht.

Bevestiging

De klager ontvangt uiterlijk 7 dagen na de klacht een bevestiging. De klager wordt gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), wanneer “Brainport” niet in staat is met de klager tot een oplossing te komen.

Behandeling

De inhoudelijke behandeling van een klacht wordt door “Brainport” binnen 14 dagen afgerond. De klager ontvangt binnen 21 dagen een schriftelijke motivering van het ingenomen standpunt. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, dan wordt de klager gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het Kifid.

Kifid

Binnen 3 maanden nadat de klager een definitief standpunt heeft ontvangen van “Brainport”, kan de klager de klacht voorleggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen de klager en “Brainport”.
Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing wordt gebracht, is het mogelijk de klacht binnen 3 maanden na het advies van de Ombudsman voor te leggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Maar dan moet het financiële belang met betrekking tot de klacht groter zijn dan € 100,=.
De Geschillencommissie doet doorgaans een bindende uitspraak voor beide partijen. “Brainport” volgt te allen tijde de uitspraak van de commissie. Als de klager de uitspraak niet volgt, dan kan hij onder voorwaarden de klacht indienen bij de Commissie van Beroep van het Kifid.
De behandeling van een klacht door de Geschillencommissie kost € 50,=. En als het Kifid de klacht als ongegrond heeft beoordeeld, dan zijn de kosten € 100,=.

Meer informatie is te vinden op www.kifid.nl . Het telefoonnummer van Kifid is (070) 333 89 99.
Privacybeleid