Klantprestaties

"Brainport" volmachtbedrijf bv werkt doorlopend aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Dat begint met een goede bereikbaarheid voor u als klant (per telefoon, op kantoor, bij u thuis of per e-mail). Maar ook door voortvarend op uw vragen te reageren, snelle polisafgifte, vlotte beoordeling en regeling van uw claim en een zorgvuldige beoordeling van uw eventuele klacht. Hoe geven we daar in de praktijk invulling aan?

Reactietermijnen
We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:
  1. Binnen maximaal 3 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 5 werkdagen krijgt u de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 5 werkdagen wijzigen we na uw opdracht uw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 5 werkdagen ontvangt u na wijziging of aanpassing uw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 5 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van uw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, ontvangt u uw schade-uitkering.
Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Bereikbaarheid
"Brainport" is niet rechtstreeks bereikbaar, maar uitsluitend via de Jongh verzekeringen met wie zij verbonden is. Tijdens de gebruikelijke kantooruren van 09:00 uur en 17:00 uur zijn we altijd bereikbaar. We kennen geen telefoonwachttijden. We hanteren geen keuzemenu. U wordt direct doorverbonden met uw relatiebeheerder van de Jongh verzekeringen of de schaderegelaar van "Brainport" als ze aanwezig en beschikbaar zijn. Anders wordt u door hen teruggebeld. Informatie over onze bereikbaarheid ná kantoortijd en in het weekend vindt u terug op onze website (waaronder ook noodnummers in geval van een schadecalamiteit). U belt tegen het lokale tarief of tegen de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

Kwaliteitsbeleid
Een voortvarende beoordeling van een nieuwe verzekeringsaanvraag en de wijziging of aanpassing van een lopende verzekering is onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. We controleren aan de hand van een uitgebreide vragenlijst elk kwartaal door middel van een audit of de uitgangspunten van dat kwaliteitsbeleid worden behaald, rapportages daarover worden vastgelegd en eventuele verbeterpunten worden uitgevoerd. Uw belang als klant staat centraal in het kwaliteitsbeleid. "Brainport" heeft er voor gekozen om niet actief te zijn op sociale media.

Schadebehandeling
In de bevestiging van uw schadeclaim wijzen we u onder andere op onze schaderegeling in zijn algemeenheid door u te wijzen op de gepubliceerde informatie op onze website www.brainportvolmachtbedrijf.nl/schade.
Onze schadebeoordeling en -regeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: voortvarend, zorgvuldig, objectief, consistent, controleerbaar & transparant. We controleren die uitgangspunten elk kwartaal door een audit uit te voeren en rapportages daarover vast te leggen, al dan niet waaruit verbeterpunten voortkomen. Uw belang als klant staat centraal in de schadebehandeling. Dat uit zich door standaard na definitieve regeling van de schade aan u online de kwaliteitsmeter beschikbaar te stellen.
Bij een (gedeeltelijke) afwijzing van uw schadeclaim leggen we aan u uit wat daarvan de reden is. Daarbij geven we ook aan wat u kunt als u het niet eens bent met die (gedeeltelijke) afwijzing.

Fraude
"Brainport" geeft mede invulling aan het beleid in de bedrijfstak om misbruik en/of fraude met verzekeringsovereenkomsten te voorkomen en tegen te gaan. Als onderdeel van dat beleid heeft zij een interne fraudecoördinator aangewezen en zijn afspraken gemaakt met haar volmachtgevers wanneer (het vermoeden van) fraude aan haar moet worden gemeld. Het fraudebeleid is terug te vinden op onze website www.brainportvolmachtbedrijf.nl/fraude.

Conflictsituatie , procedure conflictsituatie, klachtenprocedure
Een klacht zien we telkens als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. We hebben vastgelegd welke conflictsituaties zich zouden kunnen voordoen, en die vindt u terug op onze website www.brainportvolmachtbedrijf.nl/conflictsituatie. En welke procedure dan gevolgd gaat worden www.brainportvolmachtbedrijf.nl/procedureconflictsituatie. Hoe u een klacht kunt indienen www.brainportvolmachtbedrijf.nl/klachtenprocedure.
Privacybeleid