Procedure conflicterende situatie

Inventarisatie
Conflicterende situaties kunnen zich voor doen op de volgende terreinen:
  • acceptatie;
  • wijziging & mutatie;
  • opzegging & royement;
  • schadebehandeling;
  • niet gedekte schade;
  • coulance betaling of onverplichte uitkering;
  • klacht.
Volmachtovereenkomst
Alle volmachtmedewerkers dienen te handelen volgens de overeengekomen volmachtinstructies. Afwijkingen zijn niet toegestaan, tenzij deze door de volmachtgever schriftelijk "voor akkoord" zijn bevestigd.

Conflicterende situatie
Een conflicterende situatie dient te worden gesignaleerd aan en besproken met de feitelijk leider van "Brainport". Hij zal een officieel standpunt bepalen, mede rekening houdende met de overeengekomen volmachtinstructies. In voorkomende gevallen zal door de feitelijk leider de volmachtgever schriftelijk om een officieel standpunt worden gevraagd.

Klacht
Elke klacht over werknemers van het volmachtbedrijf wordt schriftelijk vastgelegd in de administratie door middel van een klachtenregistratieformulier. De klacht dient intern te worden gemeld aan de directie van de bemiddelaar en/of de feitelijk leider van "Brainport". Behoudens overmacht wordt de klacht < 1 werkdag behandeld door contact met de klager op te nemen. Duidelijk dient te worden waarop de klacht betrekking heeft. De klacht wordt naar de klager schriftelijk afgedaan, waarbij de klager bij een mogelijk blijvend verschil van inzicht gewezen wordt op de mogelijkheid zich te wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) te Den Haag. Klachten over het handelen als gevolmachtigde agent zal in voorkomende gevallen door de feitelijk leider van "Brainport" aan de volmachtgever worden overdragen volgens de volmachtinstructies.

Aansprakelijkheid
Alle omstandigheden die tot een aanspraak zouden kunnen leiden bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden aan haar schriftelijk gemeld, ook al lijkt een schadeclaim ongegrond. Te nimmer zal aansprakelijkheid erkend worden. Dit is aan de verzekeraar voorbehouden.
Privacybeleid